سال تحصيلي 94-93بر دانش آموزان عزيز مبارك باد. برنامه روزهاي اول ودوم مهرماه  دبيرستان شاهد باهنر سال تحصيلي 94-93

 

 

 

كلاس

سه شنبه

چهارشنبه

7/1

عربي

ورزش

زبان

رياضي

مطالعات

رياضي

علوم

7/2

ورزش

زبان

رياضي

قران

عربي

علوم

ادبيات

7/3

رياضي

قرآن

ورزش

زبان

رياضي

مطالات

عربي

7/4

زبان

رياضي

قرآن

ورزش

ادبيات

عربي

رياضي

8/1

قرآن

ادبيات

علوم

رياضي

پرورش

ورزش

مطالعات

8/2

علوم

عربي

رياضي

پرورشي

قرآن

هنر

رياضي

8/3

رياضي

علوم

ادبيات

مطالعات

ورزش

رياضي

قران

8/4

ادبيات

رياضي

مطالعات

عربي

رياضي

ديني

هنر

8/5

رياضي

مطالعات

رياضي

علوم

هنر

عربي

ورزش

8/6

مطالعات

رياضي

عربي

رياضي

علوم

ادبيات

پرورشي

 

 

 

 

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

1/7

رياضي

مطالعات

ديني

كاروفناوري

علوم

هنر

ادبيات

قرآن

ادبيات

پرورشي

2/7

پرورشي

رياضي

مطالعات

هنر

رياضي

ادبيات

كاروفناوري

مطالعات

علوم

ديني

3/7

كاروفناوري

ديني

ادبيات

رياضي

هنر

مطالعات

علوم

ادبيات

پرورشي

علوم

4/7

مطالعات

علوم

رياضي

پرورشي

مطالعات

كاروفناوري

هنر

علوم

ديني

ادبيات

1/8

عربي

كاروفناوري

رياضي

علوم

ادبيات

رياضي

مطالعات

هنر

ديني

زبان

2/8

ورزش

ديني

مطالعات

مطالعات

رياضي

ادبيات

علوم

زبان

ادبيات

كاروفناوري

3/8

زبان

عربي

كاروفناوري

رياضي

مطالعات

علوم

ديني

پرورشي

هنر

ادبيات

4/8

پرورشي

مطالعات

ورزش

ادبيات

علوم

قرآن

رياضي

كاروفناوري

زبان

علوم

5/8

پرورشي

زبان

ديني

رياضي

كاروفناوري

مطالعات

ادبيات

ادبيات

علوم

قرآن

6/8

ادبيات

ورزش

زبان

ديني

رياضي

علوم

مطالعات

قرآن

كاروفناوري

هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن : 55705550
آدرس رايانامه : school bahonarsch ir