در پیشگاه کسی که از او دانش می آموزید ،فروتن باشید.در پیشگاه کسی که از او دانش می آموزید ،فروتن باشید.