بدين وسيله به اطلاع اولياءگرامي مي رساند جلسه ء عمومي با حضور

جناب دكتر كمن(روانشناس)برگزار ميگردد.

زمان :دوشنيه 93/12/11ساعت12الي14

مكان:نمازخانه آموزشگاه

موضوع :ارائه راهكارهاي افزايش عزت نفس

تحويل كارنامه ماهانه وبرنامه پيك نوروزي

تحويل كارنامه ماهانه بعد از پايان جلسه

حضور اولياء محترم در اين جلسه الزامي مي باشد

   
 
   
 
آبشاري

 

مطالعه

 

 

 

 

 
جشنواره نوجوان خوارزمي(لينك)

 


تلفن : 55705550
دورنگار : 55705734
رايانامه : school@bahonarsch.ir